[ros-diffs] [dchapyshev] 35212: - Update Russian translation

dchapyshev at svn.reactos.org dchapyshev at svn.reactos.org
Sat Aug 9 10:23:46 CEST 2008


Author: dchapyshev
Date: Sat Aug 9 03:23:45 2008
New Revision: 35212

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=35212&view=rev
Log:
- Update Russian translation

Modified:
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc?rev=35212&r1=35211&r2=35212&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Sat Aug 9 03:23:45 2008
@@ -598,11 +598,11 @@
 	IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE   "Òèï øðèôòà"
 	IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP  "Ðàáî÷àÿ ãðóïïà"
 	IDS_SHV_NETWORKLOCATION   "Ñåòåâîå ðàñïîëîæåíèå"
-	IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS  "Documents"
-	IDS_SHV_COLUMN_STATUS    "Status"
-	IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS   "Comments"
-	IDS_SHV_COLUMN_LOCATION   "Location"
-	IDS_SHV_COLUMN_MODEL    "Model"
+	IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS  "Äîêóìåíòû"
+	IDS_SHV_COLUMN_STATUS    "Ñîñòîÿíèå"
+	IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS   "Êîìåíòàðèè"
+	IDS_SHV_COLUMN_LOCATION   "Ðàñïîëîæåíèå"
+	IDS_SHV_COLUMN_MODEL    "Ìîäåëü"
 
 	/* special folders */
 	IDS_DESKTOP         "Ðàáî÷èé ñòîë"
@@ -621,8 +621,8 @@
 	IDS_COPY          "Êîïèðîâàòü"
 	IDS_DELETE         "Óäàëèòü"
 	IDS_PROPERTIES       "Ñâîéñòâà"
-	IDS_CUT           "Cut"
-	IDS_RESTORE         "Restore"
+	IDS_CUT           "Âûðåçàòü"
+	IDS_RESTORE         "Âîñòàíîâèòü"
 
 	IDS_CREATEFOLDER_DENIED   "Íåâîçìîæíî ñîçäàòü ïàïêó - íåò ïîëíîìî÷èé."
 	IDS_CREATEFOLDER_CAPTION  "Îøèáêà âî âðåìÿ ñîçäàíèÿ ïàïêè"More information about the Ros-diffs mailing list