[ros-diffs] [dgorbachev] 38419: Fix bug #3984.

dgorbachev at svn.reactos.org dgorbachev at svn.reactos.org
Sun Dec 28 13:53:08 CET 2008


Author: dgorbachev
Date: Sun Dec 28 06:53:08 2008
New Revision: 38419

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=38419&view=rev
Log:
Fix bug #3984.

Modified:
  trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/hy-AM.rc

Modified: trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/hy-AM.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/hy-AM.rc?rev=38419&r1=38418&r2=38419&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/hy-AM.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/hy-AM.rc [iso-8859-1] Sun Dec 28 06:53:08 2008
@@ -1,4 +1,4 @@
-/*
+/*
 * Notepad (Armenian resources)
 */
 
@@ -28,51 +28,51 @@
 BEGIN
   POPUP "&Õ–Õ¡ÕµÕ¬"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Ստեղծել\tCtrl+N",  CMD_NEW
-    MENUITEM "&Բացել...\tCtrl+O", CMD_OPEN
-    MENUITEM "&ÕŠÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬\tCtrl+S", CMD_SAVE
-    MENUITEM "ÕŠÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ &Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õ½...", CMD_SAVE_AS
+    MENUITEM "&Ստեղծել\tCtrl+N",      CMD_NEW
+    MENUITEM "&Բացել...\tCtrl+O",      CMD_OPEN
+    MENUITEM "&ÕŠÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬\tCtrl+S",      CMD_SAVE
+    MENUITEM "ÕŠÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ &Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õ½...",     CMD_SAVE_AS
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Ô·Õ»Õ«& ÕºÕ¡Ö€Õ¡Õ´Õ¥Õ¿Ö€Õ¥Ö€Õ¨...", CMD_PAGE_SETUP
-    MENUITEM "&Տպել\tCtrl+P",   CMD_PRINT
-    MENUITEM "&Տպիչի կարգավորում...", CMD_PRINTER_SETUP
+    MENUITEM "Ô·Õ»Õ«& ÕºÕ¡Ö€Õ¡Õ´Õ¥Õ¿Ö€Õ¥Ö€Õ¨...",     CMD_PAGE_SETUP
+    MENUITEM "&Տպել\tCtrl+P",        CMD_PRINT
+    MENUITEM "&Տպիչի կարգավորում...",    CMD_PRINTER_SETUP
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Ôµ&Õ¬Ö„",       CMD_EXIT
+    MENUITEM "Ôµ&Õ¬Ö„",            CMD_EXIT
   END
   POPUP "&Ô½Õ´Õ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Õ„Õ¥Ö€ÕªÕ¥Õ¬\tCtrl+Z",   CMD_UNDO
+    MENUITEM "&Õ„Õ¥Ö€ÕªÕ¥Õ¬\tCtrl+Z",       CMD_UNDO
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Ô¿Õ¿Ö€Õ¥Õ¬\tCtrl+X",    CMD_CUT
-    MENUITEM "&ÕŠÕ¡Õ¿Õ¹Õ³Õ¥Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬\tCtrl+C", CMD_COPY
-    MENUITEM "Տեղա&դրել\tCtrl+V",   CMD_PASTE
-    MENUITEM "&Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬\tDel",     CMD_DELETE
+    MENUITEM "&Ô¿Õ¿Ö€Õ¥Õ¬\tCtrl+X",       CMD_CUT
+    MENUITEM "&ÕŠÕ¡Õ¿Õ¹Õ³Õ¥Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬\tCtrl+C",   CMD_COPY
+    MENUITEM "Տեղա&դրել\tCtrl+V",      CMD_PASTE
+    MENUITEM "&Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬\tDel",         CMD_DELETE
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Ô³Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬",       CMD_SEARCH
-    MENUITEM "Ô³Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ &Õ°Õ¡Õ»Õ¸Ö€Õ¤Õ¨\tF3",  CMD_SEARCH_NEXT
-    MENUITEM "Õ“Õ¸Õ­Õ¡Ö€Õ«Õ¶Õ¥Õ¬\tCtrl+H",  CMD_REPLACE
-    MENUITEM "Տեղափոխվել...\tCtrl+G", CMD_GOTO
+    MENUITEM "&Ô³Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬",           CMD_SEARCH
+    MENUITEM "Ô³Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ &Õ°Õ¡Õ»Õ¸Ö€Õ¤Õ¨\tF3",     CMD_SEARCH_NEXT
+    MENUITEM "Õ“Õ¸Õ­Õ¡Ö€Õ«Õ¶Õ¥Õ¬\tCtrl+H",      CMD_REPLACE
+    MENUITEM "Տեղափոխվել...\tCtrl+G",    CMD_GOTO
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Õ†Õ·Õ¥Õ¬ Õ¢Õ¥Õ¬Õ¥Ö€Õ¨",      CMD_SELECT_ALL
-    MENUITEM "ÔºÕ¡Õ´Õ¨& Ö‡ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨\tF5", CMD_TIME_DATE
+    MENUITEM "Õ†Õ·Õ¥Õ¬ Õ¢Õ¥Õ¬Õ¥Ö€Õ¨",         CMD_SELECT_ALL
+    MENUITEM "ÔºÕ¡Õ´Õ¨& Ö‡ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨\tF5",    CMD_TIME_DATE
   END
   POPUP "Õ–Õ¸Ö€&Õ´Õ¡Õ¿Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¸Ö‚Õ´"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Տողադարձ բառերով", CMD_WRAP
-    MENUITEM "&Տառատեսակ...", CMD_FONT
+    MENUITEM "&Տողադարձ բառերով",      CMD_WRAP
+    MENUITEM "&Տառատեսակ...",        CMD_FONT
   END
   POPUP "&Տեսք"
   BEGIN
-    MENUITEM "ÕŽÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« &Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶", CMD_STATUSBAR
+    MENUITEM "ÕŽÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« &Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶",    CMD_STATUSBAR
   END
   POPUP "Տեղե&կություն"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Ô²Õ¸Õ¾Õ¡Õ¶Õ¤Õ¡Õ¯Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶",   CMD_HELP_CONTENTS
-    MENUITEM "&Õ“Õ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬...",    CMD_HELP_SEARCH
-    MENUITEM "&Õ•Õ£Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Õ¶ Ö
Õ£Õ¿Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¸Ö‚Õ´", CMD_HELP_ON_HELP
+    MENUITEM "&Ô²Õ¸Õ¾Õ¡Õ¶Õ¤Õ¡Õ¯Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶",      CMD_HELP_CONTENTS
+    MENUITEM "&Õ“Õ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬...",         CMD_HELP_SEARCH
+    MENUITEM "&Õ•Õ£Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Õ¶ Ö
Õ£Õ¿Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¸Ö‚Õ´",   CMD_HELP_ON_HELP
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Ô¾Ö€Õ¡Õ£Ö€Õ« Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶"   CMD_ABOUT
-    MENUITEM "&Տեղեկություն...",  CMD_ABOUT_WINE
+    MENUITEM "&Ô¾Ö€Õ¡Õ£Ö€Õ« Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶"        CMD_ABOUT
+    MENUITEM "&Տեղեկություն...",      CMD_ABOUT_WINE
   END
 END
 
@@ -98,9 +98,9 @@
 LTEXT  "&Õ†Õ¥Ö€Ö„Ö‡Õ«:",  0x14E, 100, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,  130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
-DEFPUSHBUTTON "OK",       IDOK,         180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON  "Õ‰Õ¶Õ¤Õ¸Ö‚Õ¶Õ¥Õ¬",    IDCANCEL,       180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON  "&Տեղեկություն", IDHELP,        180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
+DEFPUSHBUTTON "OK",       IDOK,        180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Õ‰Õ¶Õ¤Õ¸Ö‚Õ¶Õ¥Õ¬",    IDCANCEL,      180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Տեղեկություն", IDHELP,       180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 END
 
 /* Dialog `Encoding' */More information about the Ros-diffs mailing list