[ros-diffs] [mkupfer] 43328: - replace dropshadow from mouse settings by cursor shadow - bind cursor shadow to registry via sysparams - rename variable names and identifiers

mkupfer at svn.reactos.org mkupfer at svn.reactos.org
Wed Oct 7 21:42:02 CEST 2009


Author: mkupfer
Date: Wed Oct 7 21:42:02 2009
New Revision: 43328

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=43328&view=rev
Log:
- replace dropshadow from mouse settings by cursor shadow
- bind cursor shadow to registry via sysparams
- rename variable names and identifiers

Modified:
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/bg-BG.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/de-DE.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/el-GR.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/en-US.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/fr-FR.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/hu-HU.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/id-ID.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/it-IT.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ja-JP.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/nl-NL.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/no-NO.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/pl-PL.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ro-RO.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ru-RU.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/sk-SK.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/uk-UA.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/zh-CN.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/main/mouse.c
  trunk/reactos/dll/cpl/main/resource.h
  trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/include/sysparams.h
  trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/ntuser/sysparams.c

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/bg-BG.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/bg-BG.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -81,7 +81,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "Íà&ãëàñÿíå", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Ñÿíêà íà ïîêàçàëåöà", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "&Ñÿíêà íà ïîêàçàëåöà", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
 //Ñìåíåíî 120, 200, 70, 15 -> 100, 200, 90, 15
  PUSHBUTTON "Îò ïîä&ðàçáèðàíèòå", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 100, 200, 85, 15
  PUSHBUTTON "&Îáçîð", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 195, 200, 40, 15

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/cs-CZ.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -85,7 +85,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "Vl&astní", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Zobrazit stín pod ukazatelem", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 110, 10
+ CHECKBOX "&Zobrazit stín pod ukazatelem", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 110, 10
  PUSHBUTTON "Použít &výchozí", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Procházet", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/de-DE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/de-DE.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -81,7 +81,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "An&passen:", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "Zeigerschatten &aktivieren", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 95, 10
+ CHECKBOX "Zeigerschatten &aktivieren", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 95, 10
  PUSHBUTTON "&Standard verwenden", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 99, 200, 73, 15
  PUSHBUTTON "&Durchsuchen...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 56, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/el-GR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/el-GR.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Åðåîåñãóßá", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "Å&íåñãïðïßçóç óêéÜò äåßêôç", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "Å&íåñãïðïßçóç óêéÜò äåßêôç", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "&×ñÞóç ðñïåðéëïãÞò", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 110, 200, 70, 15
  PUSHBUTTON "&ÁíáæÞôçóç", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 185, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/en-US.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/en-US.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/en-US.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/en-US.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Customize", -1, 5, 57, 60, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 68, 236, 124, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 198, 105, 10
+ CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 198, 105, 10
  PUSHBUTTON "Use De&fault", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 117, 196, 65, 14
  PUSHBUTTON "&Browse...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 186, 196, 55, 14
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/es-ES.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "Personali&zar", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Habilitar sombra del puntero", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 105, 10
+ CHECKBOX "&Habilitar sombra del puntero", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 105, 10
  PUSHBUTTON "&Predeterminada", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 60, 15
  PUSHBUTTON "E&xaminar", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 185, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/fr-FR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/fr-FR.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Modifier", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Afficher l'ombre du curseur", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "&Afficher l'ombre du curseur", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "Par dé&faut", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Choisir", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/hu-HU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/hu-HU.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Customize", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "Use De&fault", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Browse", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/id-ID.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/id-ID.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Kustomisasi", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "Hidupkan ba&yangan pointer", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "Hidupkan ba&yangan pointer", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "Gunakan Standa&r", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Lihat", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/it-IT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/it-IT.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -81,7 +81,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Personalizza", -1, 5, 60, 48, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Abilita l'ombra del puntatore", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 108, 10
+ CHECKBOX "&Abilita l'ombra del puntatore", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 108, 10
  PUSHBUTTON "Usa predefinito", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 199, 60, 15
  PUSHBUTTON "&Esplora", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 185, 199, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ja-JP.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ja-JP.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Customize", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "Use De&fault", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Browse", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/nl-NL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/nl-NL.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -80,7 +80,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Aanpassen", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "Aanwijzerschaduw &inschakelen", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "Aanwijzerschaduw &inschakelen", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "Stan&daard gebruiken", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Bladeren", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/no-NO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/no-NO.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -80,7 +80,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Tilpass", -1, 5, 57, 60, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 68, 236, 124, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Aktiver pekerskygge", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 198, 105, 10
+ CHECKBOX "&Aktiver pekerskygge", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 198, 105, 10
  PUSHBUTTON "Bruk St&andard", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 117, 196, 65, 14
  PUSHBUTTON "&Bla gjennom...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 186, 196, 55, 14
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/pl-PL.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -85,7 +85,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Dostosuj:", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&W³¹cz cieñ wskaŸnika", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "&W³¹cz cieñ wskaŸnika", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "U¿yj d&omyœlnego", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Przegl¹daj...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ro-RO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ro-RO.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -81,7 +81,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Particularizat", -1, 5, 57, 60, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 68, 236, 124, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Activare umbră cursor", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 198, 105, 10
+ CHECKBOX "&Activare umbră cursor", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 198, 105, 10
  PUSHBUTTON "Folosire i&mplicite", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 117, 196, 65, 14
  PUSHBUTTON "&Răsfoire...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 186, 196, 55, 14
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ru-RU.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 195, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Íàñòðîéêà", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 235, 125, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "Âêëþ÷èòü &òåíü óêàçàòåëÿ", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 203, 108, 10
+ CHECKBOX "Âêëþ÷èòü &òåíü óêàçàòåëÿ", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 203, 108, 10
  PUSHBUTTON "&Ïî óìîë÷àíèþ", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 116, 200, 64, 14
  PUSHBUTTON "&Îáçîð", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 185, 200, 55, 14
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/sk-SK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/sk-SK.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -86,7 +86,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Customize", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "&Enable pointer shadow", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "Use De&fault", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Browse", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/uk-UA.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/uk-UA.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -87,7 +87,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 190, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "&Íàñòðîéêà", -1, 5, 60, 40, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 70, 230, 120, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "Óâ³ìêíóòè &ò³íü âêàç³âíèêà", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 200, 100, 10
+ CHECKBOX "Óâ³ìêíóòè &ò³íü âêàç³âíèêà", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 200, 100, 10
  PUSHBUTTON "&Çà çàìîâ÷óâàííÿì", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 120, 200, 50, 15
  PUSHBUTTON "&Îãëÿä", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 175, 200, 50, 15
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/zh-CN.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/zh-CN.rc?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -86,7 +86,7 @@
  CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
  LTEXT "×Ô¶¨Òå(&C):", -1, 5, 57, 60, 10
  LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 68, 236, 124, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
- CHECKBOX "ÆôÓÃÖ¸ÕëÒõÓ°(&E)", IDC_CHECK_DROP_SHADOW, 5, 198, 105, 10
+ CHECKBOX "ÆôÓÃÖ¸ÕëÒõÓ°(&E)", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 198, 105, 10
  PUSHBUTTON "ʹÓÃĬÈÏÖµ(&F)", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 117, 196, 65, 14
  PUSHBUTTON "ä¯ÀÀ(&B)...", IDC_BUTTON_BROWSE_CURSOR, 186, 196, 55, 14
 END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/mouse.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/mouse.c?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/mouse.c [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/mouse.c [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -75,8 +75,8 @@
 
 typedef struct _POINTER_DATA
 {
-  BOOL bDropShadow;
-  BOOL bOrigDropShadow;
+  BOOL bCursorShadow;
+  BOOL bOrigCursorShadow;
 
   INT cxCursor;
   INT cyCursor;
@@ -1223,15 +1223,13 @@
       EnumerateCursorSchemes(hwndDlg);
       LoadInitialCursorScheme(hwndDlg);
 
-      /* Get drop shadow setting */
-      if (!SystemParametersInfo(SPI_GETDROPSHADOW, 0, &pPointerData->bDropShadow, 0))
-        pPointerData->bDropShadow = FALSE;
-
-      pPointerData->bOrigDropShadow = pPointerData->bDropShadow;
-
-      if (pPointerData->bDropShadow)
-      {
-        SendDlgItemMessage(hwndDlg, IDC_CHECK_DROP_SHADOW, BM_SETCHECK, (WPARAM)BST_CHECKED, (LPARAM)0);
+      /* Get cursor shadow setting */
+      SystemParametersInfo(SPI_GETCURSORSHADOW, 0, &pPointerData->bCursorShadow, 0);
+      pPointerData->bOrigCursorShadow = pPointerData->bCursorShadow;
+
+      if (pPointerData->bCursorShadow)
+      {
+        SendDlgItemMessage(hwndDlg, IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, BM_SETCHECK, (WPARAM)BST_CHECKED, (LPARAM)0);
       }
 
       if ((INT)wParam == IDC_LISTBOX_CURSOR)
@@ -1258,10 +1256,10 @@
       {
         ApplyCursorScheme(hwndDlg);
 //#if (WINVER >= 0x0500)
-        if (pPointerData->bOrigDropShadow != pPointerData->bDropShadow)
+        if (pPointerData->bOrigCursorShadow != pPointerData->bCursorShadow)
         {
-          SystemParametersInfo(SPI_SETDROPSHADOW, 0, IntToPtr(pPointerData->bDropShadow), SPIF_SENDCHANGE | SPIF_UPDATEINIFILE);
-          pPointerData->bOrigDropShadow = pPointerData->bDropShadow;
+          SystemParametersInfo(SPI_SETCURSORSHADOW, 0, (PVOID)pPointerData->bCursorShadow, SPIF_SENDCHANGE | SPIF_UPDATEINIFILE);
+          pPointerData->bOrigCursorShadow = pPointerData->bCursorShadow;
         }
 //#endif
         return TRUE;
@@ -1269,7 +1267,7 @@
       else if (lppsn->hdr.code == PSN_RESET)
       {
 //#if (WINVER >= 0x0500)
-        SystemParametersInfo(SPI_SETDROPSHADOW, 0, IntToPtr(pPointerData->bOrigDropShadow), 0);
+        SystemParametersInfo(SPI_SETCURSORSHADOW, 0, (PVOID)pPointerData->bOrigCursorShadow, SPIF_SENDCHANGE | SPIF_UPDATEINIFILE);
 //#endif
       }
       break;
@@ -1352,23 +1350,23 @@
           DeleteUserCursorScheme(hwndDlg);
           break;
 
-        case IDC_CHECK_DROP_SHADOW:
-          if(IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_CHECK_DROP_SHADOW))
-          {
-            pPointerData->bDropShadow = FALSE;
+        case IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW:
+          if(IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW))
+          {
+            pPointerData->bCursorShadow = FALSE;
             SendMessage((HWND)lParam, BM_SETCHECK, (WPARAM)BST_UNCHECKED, (LPARAM)0);
 //#if (WINVER >= 0x0500)
-//            SystemParametersInfo(SPI_SETDROPSHADOW, 0, (PVOID)pPointerData->bDropShadow, 0);
+//            SystemParametersInfo(SPI_SETCURSORSHADOW, 0, (PVOID)pPointerData->bCursorShadow, 0);
 //#endif
 //            PropSheet_Changed(GetParent(hwndDlg), hwndDlg);
           }
           else
           {
-            pPointerData->bDropShadow = TRUE;
+            pPointerData->bCursorShadow = TRUE;
             SendMessage((HWND)lParam, BM_SETCHECK, (WPARAM)BST_CHECKED, (LPARAM)0);
           }
 //#if (WINVER >= 0x0500)
-          SystemParametersInfo(SPI_SETDROPSHADOW, 0, IntToPtr(pPointerData->bDropShadow), 0);
+          //SystemParametersInfo(SPI_SETCURSORSHADOW, 0, (PVOID)pPointerData->bCursorShadow, SPIF_SENDCHANGE | SPIF_UPDATEINIFILE);
 //#endif
           PropSheet_Changed(GetParent(hwndDlg), hwndDlg);
           break;

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/main/resource.h
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/main/resource.h?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/main/resource.h [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/main/resource.h [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -76,7 +76,7 @@
 #define IDC_LISTBOX_CURSOR         2015
 #define IDC_COMBO_CURSOR_SCHEME       2030
 #define IDC_BUTTON_DELETE_SCHEME      2033
-#define IDC_CHECK_DROP_SHADOW        2034
+#define IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW       2034
 #define IDC_IMAGE_SWAP_MOUSE        2035
 #define IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED    2036
 #define IDC_ICON_MOUSE_SPEED        2037

Modified: trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/include/sysparams.h
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/include/sysparams.h?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/include/sysparams.h [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/include/sysparams.h [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -67,6 +67,7 @@
   CURSORACCELERATION_INFO caiMouse;
   MOUSEKEYS mousekeys;
   BOOL bMouseClickLock;
+  BOOL bMouseCursorShadow;
   DWORD dwMouseClickLockTime;
   BOOL bMouseSonar;
   BOOL bMouseVanish;

Modified: trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/ntuser/sysparams.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/ntuser/sysparams.c?rev=43328&r1=43327&r2=43328&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/ntuser/sysparams.c [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/ntuser/sysparams.c [iso-8859-1] Wed Oct 7 21:42:02 2009
@@ -264,6 +264,7 @@
   gspv.dwMouseClickLockTime = SpiLoadDWord(KEY_DESKTOP, VAL_CLICKLOCKTIME, 1200);
   gspv.dwUserPrefMask = SpiLoadUserPrefMask(UPM_DEFAULT);
   gspv.bMouseClickLock = (gspv.dwUserPrefMask & UPM_CLICKLOCK) != 0;
+  gspv.bMouseCursorShadow = (gspv.dwUserPrefMask & UPM_CURSORSHADOW) != 0;
 #if (_WIN32_WINNT >= 0x0600)
   gspv.iWheelScrollChars = SpiLoadInt(KEY_DESKTOP, VAL_SCRLLCHARS, 3);
 #endif
@@ -1305,6 +1306,7 @@
       return SpiGetUserPref(UPM_CURSORSHADOW, pvParam, fl);
 
     case SPI_SETCURSORSHADOW:
+      gspv.bMouseCursorShadow = (BOOL)pvParam;
       return SpiSetUserPref(UPM_CURSORSHADOW, pvParam, fl);
 
     case SPI_GETUIEFFECTS:
More information about the Ros-diffs mailing list