[ros-diffs] [tfaber] 54154: [SYSDM] - Increase size of the homepage link control to correctly show the complete focus rectangle. Patch by Elton Chung (elton328 at gmail dot com) See issue #5038 for more details.

tfaber at svn.reactos.org tfaber at svn.reactos.org
Sun Oct 16 07:27:34 UTC 2011


Author: tfaber
Date: Sun Oct 16 07:27:33 2011
New Revision: 54154

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=54154&view=rev
Log:
[SYSDM]
- Increase size of the homepage link control to correctly show the complete focus rectangle. Patch by Elton Chung (elton328 at gmail dot com)
See issue #5038 for more details.

Modified:
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/bg-BG.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/de-DE.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/el-GR.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/en-US.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/fr-FR.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/id-ID.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/it-IT.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ja-JP.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/no-NO.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ru-RU.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sv-SE.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/zh-CN.rc

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/bg-BG.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/bg-BG.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -19,7 +19,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Ïîñåòåòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
+  CONTROL   "Ïîñåòåòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
   PUSHBUTTON "&Ðàçðåøèòåëíîòî", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -22,7 +22,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Navštívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+  CONTROL   "Navštívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
   PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/de-DE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/de-DE.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -26,7 +26,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "<A HREF=""http://www.reactos.de/"">ReactOS-Homepage</A> besuchen", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 100, 8
+  CONTROL   "<A HREF=""http://www.reactos.de/"">ReactOS-Homepage</A> besuchen", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 100, 10
   PUSHBUTTON "&Lizenz anzeigen...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/el-GR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/el-GR.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -17,7 +17,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Åðéóêåõôåßôå ôçí <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Éóôïóåëßäá ôïõ ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 180, 93, 8
+  CONTROL   "Åðéóêåõôåßôå ôçí <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Éóôïóåëßäá ôïõ ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 180, 93, 10
   PUSHBUTTON "&ÐñïâïëÞ Üäåéáò...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/en-US.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/en-US.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/en-US.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/en-US.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -17,7 +17,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+  CONTROL   "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
   PUSHBUTTON "View &licence...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/es-ES.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -22,7 +22,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Visite <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Página Web de ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 110, 8
+  CONTROL   "Visite <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Página Web de ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 110, 10
   PUSHBUTTON "Ver &licencia...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/fr-FR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/fr-FR.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -21,7 +21,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Visiter la <A HREF=""http://www.reactos.org/"">page d'accueil ReactOS </A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
+  CONTROL   "Visiter la <A HREF=""http://www.reactos.org/"">page d'accueil ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
   PUSHBUTTON "Voir la &licence...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/id-ID.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/id-ID.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -17,7 +17,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Kunjungi <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
+  CONTROL   "Kunjungi <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
   PUSHBUTTON "Lihat &lisensi...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/it-IT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/it-IT.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -17,7 +17,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  LTEXT    "Visita ReactOS su internet", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, 20, 200, 93, 8
+  CONTROL   "Visita <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS su internet</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
   PUSHBUTTON "Vedi la licenza...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ja-JP.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ja-JP.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -17,7 +17,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS ƒz[ƒ€ƒy[ƒW</A>‚֍s‚­", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+  CONTROL   "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS ƒz[ƒ€ƒy[ƒW</A>‚֍s‚­", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
   PUSHBUTTON "ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX‚ð•\\Ž¦(&L)...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/no-NO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/no-NO.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -18,7 +18,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Besøk <A HREF=""http://www.reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+  CONTROL   "Besøk <A HREF=""http://www.reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
   PUSHBUTTON "Vis &lisensen...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -26,7 +26,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">StronÄ™ domowÄ
 ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 123, 8
+  CONTROL   "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">StronÄ™ domowÄ
 ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 123, 10
   PUSHBUTTON "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -17,7 +17,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Vedeți <A HREF=""http://www.reactos.org/"">pagina de web ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+  CONTROL   "Vedeți <A HREF=""http://www.reactos.org/"">pagina de web ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
   PUSHBUTTON "&Licență...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ru-RU.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -17,7 +17,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Посетите <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашнюю страницу ReactOS</A>.", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 204, 220, 8
+  CONTROL   "Посетите <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашнюю страницу ReactOS</A>.", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 204, 220, 10
   PUSHBUTTON "&Лицензия...", IDC_LICENCE, 170, 200, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -25,7 +25,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Navštívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 165, 8
+  CONTROL   "Navštívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 165, 10
   PUSHBUTTON "Zobrazi &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sv-SE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sv-SE.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sv-SE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sv-SE.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -19,7 +19,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+  CONTROL   "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
   PUSHBUTTON "Visa &licens...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -25,7 +25,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Відвідаєте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 150, 8
+  CONTROL   "Відвідаєте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 150, 10
   PUSHBUTTON "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/zh-CN.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/zh-CN.rc?rev=54154&r1=54153&r2=54154&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/sysdm/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] Sun Oct 16 07:27:33 2011
@@ -22,7 +22,7 @@
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
   LTEXT    "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-  CONTROL   "Çë·ÃÎÊ<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ö÷Ò³</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+  CONTROL   "Çë·ÃÎÊ<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ö÷Ò³</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
   PUSHBUTTON "²é¿´°æȨÐÅÏ¢(&L)...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
More information about the Ros-diffs mailing list