[ros-diffs] [cfinck] 29880: - Add a Ukrainian translation for eventvwr by Rostislav Zabolotny (rstzab AT yandex DOT ru). I modified it a bit to reflect the current changes, since it was created from an older revision. - Add a common header to all translations - Fix the dialog metrics of the About dialog in the Russian translation See issue #2764 for more details.

cfinck at svn.reactos.org cfinck at svn.reactos.org
Thu Oct 25 19:28:32 CEST 2007


Author: cfinck
Date: Thu Oct 25 21:28:30 2007
New Revision: 29880

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=29880&view=rev
Log:
- Add a Ukrainian translation for eventvwr by Rostislav Zabolotny (rstzab AT yandex DOT ru).
 I modified it a bit to reflect the current changes, since it was created from an older revision.
- Add a common header to all translations
- Fix the dialog metrics of the About dialog in the Russian translation
See issue #2764 for more details.

Added:
  trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc  (with props)
Modified:
  trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc
  trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
  trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc
  trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc
  trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/rsrc.rc

Modified: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc?rev=29880&r1=29879&r2=29880&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc Thu Oct 25 21:28:30 2007
@@ -1,3 +1,11 @@
+/*
+ * PROJECT:   ReactOS Event Viewer
+ * LICENSE:   GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:    base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc
+ * PURPOSE:   German Language File for ReactOS Event Viewer
+ * TRANSLATORS: Daniel Reimer
+ */
+
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDC_EVENTVWR MENU

Modified: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc?rev=29880&r1=29879&r2=29880&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc Thu Oct 25 21:28:30 2007
@@ -1,3 +1,11 @@
+/*
+ * PROJECT:   ReactOS Event Viewer
+ * LICENSE:   GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:    base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
+ * PURPOSE:   English Language File for ReactOS Event Viewer
+ * TRANSLATORS: Marc Piulachs
+ */
+
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 IDC_EVENTVWR MENU

Modified: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc?rev=29880&r1=29879&r2=29880&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc Thu Oct 25 21:28:30 2007
@@ -1,3 +1,11 @@
+/*
+ * PROJECT:   ReactOS Event Viewer
+ * LICENSE:   GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:    base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc
+ * PURPOSE:   Spanish Language File for ReactOS Event Viewer
+ * TRANSLATORS: Marc Piulachs
+ */
+
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDC_EVENTVWR MENU 

Modified: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc?rev=29880&r1=29879&r2=29880&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc Thu Oct 25 21:28:30 2007
@@ -1,3 +1,11 @@
+/*
+ * PROJECT:   ReactOS Event Viewer
+ * LICENSE:   GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:    base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc
+ * PURPOSE:   French Language File for ReactOS Event Viewer
+ * TRANSLATORS: Pierre Schweitzer
+ */
+
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDC_EVENTVWR MENU

Modified: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc?rev=29880&r1=29879&r2=29880&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc Thu Oct 25 21:28:30 2007
@@ -1,3 +1,11 @@
+/*
+ * PROJECT:   ReactOS Event Viewer
+ * LICENSE:   GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:    base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc
+ * PURPOSE:   Russian Language File for ReactOS Event Viewer
+ * TRANSLATORS: Dmitry Chapyshev
+ */
+
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDC_EVENTVWR MENU
@@ -29,7 +37,7 @@
 	"/",      IDM_ABOUT,       ASCII, ALT
 END
 
-IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 200, 75
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Î ïðîãðàììå"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
@@ -37,7 +45,7 @@
 	ICON      IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
 	LTEXT      "Ïðîñìîòð ñîáûòèé ReactOS. Âåðñèÿ 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
 	LTEXT      "Àâòîðñêèå ïðàâà (Ñ) 2007 Ìàðê Ïèóëà÷ñ (marc.piulachs at codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,140,22
-	DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,80,48,42,16,WS_GROUP
+	DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
 END
 
 IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40

Added: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc?rev=29880&view=auto
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc (added)
+++ trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc Thu Oct 25 21:28:30 2007
@@ -1,0 +1,104 @@
+/*
+ * PROJECT:   ReactOS Event Viewer
+ * LICENSE:   GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:    base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc
+ * PURPOSE:   Ukraianian Language File for ReactOS Event Viewer
+ * TRANSLATORS: Rostislav Zabolotny
+ */
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDC_EVENTVWR MENU 
+BEGIN
+	POPUP	"&Çâ³ò"
+	BEGIN
+		MENUITEM "&Ïðîãðàìà",         ID_LOG_APPLICATION, CHECKED
+		MENUITEM "&Çàõèñò",          ID_LOG_SECURITY
+		MENUITEM "&Ñèñòåìà",         ID_LOG_SYSTEM
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Â&èõ³ä",          IDM_EXIT
+	END
+	POPUP	"&Âèãëÿä"
+	BEGIN
+		MENUITEM "&Îíîâèòè",         IDM_REFRESH
+	END
+	MENUITEM "&Âëàñòèâîñò³",        ID_OPTIONS
+	POPUP	"&Äîïîìîãà"
+	BEGIN
+		MENUITEM "Ä&îïîìîãà",         IDM_HELP
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "&Ïðî...",          IDM_ABOUT
+	END
+END
+
+IDC_EVENTVWR ACCELERATORS 
+BEGIN
+	"?",      IDM_ABOUT,       ASCII, ALT
+	"/",      IDM_ABOUT,       ASCII, ALT
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ïðî..."
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+	ICON      IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
+	LTEXT      "ReactOS Îãëÿäà÷ ïîä³é âåðñ³¿ 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
+	LTEXT      "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs at codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,119,22
+	DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
+END
+
+IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER 
+CAPTION "Çà÷åêàéòå.."
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+	CTEXT      "Çàâàíòàæåííÿ Çâ³òó ïîä³é. Áóäü ëàñêà, çà÷åêàéòå ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
+END
+
+IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Äåòàë³ ïî䳿"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+	DEFPUSHBUTTON  "&Çàêðèòè",IDOK,12,258,50,14
+	PUSHBUTTON   "&Ïîïåðåäÿ",IDPREVIOUS,78,258,50,14
+	PUSHBUTTON   "&Íàñòóïíà",IDNEXT,144,258,50,14
+	PUSHBUTTON   "&Äîïîìîãà",IDHELP,210,258,50,14
+	EDITTEXT    IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
+	LTEXT      "&Îïèñ:",IDC_STATIC,15,70,39,8
+	LTEXT      "Äàòà:",IDC_STATIC,14,14,36,8
+	LTEXT      "Ïîñò³éíà",IDC_EVENTDATESTATIC,56,14,72,8
+	LTEXT      "×àñ:",IDC_STATIC,14,27,36,8
+	LTEXT      "Ïîñò³éíèé",IDC_EVENTTIMESTATIC,56,27,72,8
+	LTEXT      "&Êîðèñòóâà÷:",IDC_STATIC,14,41,36,8
+	LTEXT      "Ïîñò³éíèé",IDC_EVENTUSERSTATIC,56,41,72,8
+	LTEXT      "Êî&ìï'þòåð:",IDC_STATIC,14,54,36,8
+	LTEXT      "Ïîñò³éíèé",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,56,54,72,8
+	LTEXT      "²äåíò. Ïî䳿:",IDC_STATIC,133,15,36,8
+	LTEXT      "Ïîñò³éíèé",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,87,8
+	LTEXT      "Äæåðåëî:",IDC_STATIC,133,28,36,8
+	LTEXT      "Ïîñò³éíå",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,87,8
+	LTEXT      "Òèï:",IDC_STATIC,133,42,36,8
+	LTEXT      "ïîñò³éíèé",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,87,8
+	LTEXT      "Êàòåãîð³ÿ:",IDC_STATIC,133,55,36,8
+	LTEXT      "ïîñò³éíà",IDC_EVENTCATEGORYSTATIC,175,55,87,8
+	EDITTEXT    IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
+	LTEXT      "Ä&aòà",IDC_STATIC,14,194,16,8
+	CONTROL     "&Áàéò",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,34,10
+	CONTROL     "&Ñëîâî",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+	IDS_APP_TITLE         "Îãëÿäà÷ ïîä³é"
+	IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND   "Îïèñ äëÿ ²äåíòèô³êàòîðà ïî䳿( %lu ) çà äæåðåëîì( %s ) íå çíàéäåíî. Ëîêàëüíèé êîìï'þòåð ìîæå íå ìàòè íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ðåºñòð³ ÷è DLL ôàéë³â ïîâ³äîìëåíü äëÿ â³äîáðàæåííÿ ïîâ³äîìëåíü, ùî íàäõîäÿòü â³ä â³ääàëåíîãî êîìï'þòåðà."
+	IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE    "Error"
+	IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE   "Warning"
+	IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Information"
+	IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS   "Audit Success"
+	IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE   "Audit Failure"
+	IDC_EVENTLOG_SUCCESS      "Success"
+	IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE   "Unknown Event"
+END

Propchange: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/rsrc.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/rsrc.rc?rev=29880&r1=29879&r2=29880&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/rsrc.rc (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/rsrc.rc Thu Oct 25 21:28:30 2007
@@ -13,6 +13,7 @@
 
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
+#include "lang/es-ES.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
-#include "lang/es-ES.rc"
+#include "lang/uk-UA.rc"
More information about the Ros-diffs mailing list