[ros-diffs] [dchapyshev] 34162: - Update Russian translation

dchapyshev at svn.reactos.org dchapyshev at svn.reactos.org
Sat Jun 28 19:13:14 CEST 2008


Author: dchapyshev
Date: Sat Jun 28 12:13:14 2008
New Revision: 34162

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=34162&view=rev
Log:
- Update Russian translation

Modified:
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc?rev=34162&r1=34161&r2=34162&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Sat Jun 28 12:13:14 2008
@@ -657,7 +657,7 @@
 	IDS_FOLDER_OPTIONS     "Ñâîéñòâà ïàïêè"
 	IDS_RECYCLEBIN_LOCATION   "Ðàñïîëîæåíèå Êîðçèíû"
 	IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE  "Äîñòóïíîå ïðîñòðàíñòâî"
-	IDS_EMPTY_BITBUCKET     "Empty Recycle Bin"
+	IDS_EMPTY_BITBUCKET     "Î÷èñòèòü êîðçèíó"
 	IDS_PICK_ICON_TITLE     "Âûáðàòü çíà÷îê"
 	IDS_PICK_ICON_FILTER    "Ôàéëû çíà÷êîâ(*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0"
 	IDS_OPEN_WITH_FILTER    "Èñïîëíÿåìûå ôàéëû\0*.exe\0"More information about the Ros-diffs mailing list