[ros-diffs] [dchapyshev] 33345: - Adding shortcuts to kbswitch - Move regedit shortcut to "System Tools"

dchapyshev at svn.reactos.org dchapyshev at svn.reactos.org
Wed May 7 18:45:30 CEST 2008


Author: dchapyshev
Date: Wed May 7 11:45:30 2008
New Revision: 33345

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=33345&view=rev
Log:
- Adding shortcuts to kbswitch
- Move regedit shortcut to "System Tools"

Modified:
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/install.c
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/en-US.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/id-ID.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ja-JP.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nb-NO.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nl-NL.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ru-RU.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/zh-CN.rc
  trunk/reactos/dll/win32/syssetup/resource.h

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/install.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/install.c?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/install.c [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/install.c [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -741,6 +741,7 @@
 
   /* Create desktop shortcuts */
   CreateShortcut(CSIDL_DESKTOP, NULL, IDS_SHORT_CMD, _T("%SystemRoot%\\system32\\cmd.exe"), IDS_CMT_CMD, FALSE);
+  CreateShortcut(CSIDL_DESKTOP, NULL, IDS_SHORT_KBSWITCH, _T("%SystemRoot%\\system32\\kbswitch.exe"), IDS_CMT_KBSWITCH, FALSE);
 
   /* Create program startmenu shortcuts */
   CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, NULL, IDS_SHORT_EXPLORER, _T("%SystemRoot%\\explorer.exe"), IDS_CMT_EXPLORER, FALSE);
@@ -756,7 +757,6 @@
     CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_CALC, _T("%SystemRoot%\\system32\\calc.exe"), IDS_CMT_CALC, FALSE);
     CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_CMD, _T("%SystemRoot%\\system32\\cmd.exe"), IDS_CMT_CMD, FALSE);
     CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_NOTEPAD, _T("%SystemRoot%\\system32\\notepad.exe"), IDS_CMT_NOTEPAD, FALSE);
-    CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_REGEDIT, _T("%SystemRoot%\\regedit.exe"), IDS_CMT_REGEDIT, FALSE);
     CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_WORDPAD, _T("%SystemRoot%\\system32\\wordpad.exe"), IDS_CMT_WORDPAD, FALSE);
     CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_SNAP, _T("%SystemRoot%\\system32\\screenshot.exe"), IDS_CMT_SCREENSHOT, TRUE);
     CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_RDESKTOP, _T("%SystemRoot%\\system32\\mstsc.exe"), IDS_CMT_RDESKTOP, FALSE);
@@ -766,6 +766,8 @@
   if (CreateShortcutFolder(CSIDL_PROGRAMS, IDS_SYS_TOOLS, szFolder, sizeof(szFolder)/sizeof(szFolder[0])))
   {
     CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_CHARMAP, _T("%SystemRoot%\\system32\\charmap.exe"), IDS_CMT_CHARMAP, FALSE);
+    CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_KBSWITCH, _T("%SystemRoot%\\system32\\kbswitch.exe"), IDS_CMT_KBSWITCH, FALSE);
+    CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_REGEDIT, _T("%SystemRoot%\\regedit.exe"), IDS_CMT_REGEDIT, FALSE);
   }
 
   /* Creacte Accessibility subfolder and fill if the exe is available */

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -224,6 +224,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Ñèòåìíè ñðåäñòâà"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Çíàêîâà òàáëèöà"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -262,6 +263,7 @@
   IDS_SHORT_CHARMAP  "Çíàêîâà òàáëèöà.lnk"
   IDS_SHORT_MAGNIFY  "Ëóïà.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Äàëå÷íà ðàáîòíà ïëîù.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -218,6 +218,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "CharMap"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -257,6 +258,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -219,6 +219,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Systemprogramme"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Zeichentabelle"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -258,6 +259,7 @@
   IDS_SHORT_CHARMAP  "Zeichentabelle.lnk"
   IDS_SHORT_MAGNIFY  "Bildschirmlupe.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -220,6 +220,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Åñãáëåßá ÓõóôÞìáôïò"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Ðßíáêáò ×áñáêôÞñùí"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -259,6 +260,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "Ðßíáêáò ×áñáêôÞñùí.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Ìåãåèõíôéêüò öáêüò.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Óýíäåóç áðïìáêñõóìÝíçò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/en-US.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/en-US.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/en-US.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/en-US.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -220,6 +220,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Character Map"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -258,6 +259,7 @@
   IDS_SHORT_CHARMAP  "Character Map.lnk"
   IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -228,6 +228,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Herramientas del sistema"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Mapa de caracteres"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -267,6 +268,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "Mapa de caracteres.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Escritorio Remoto.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -220,6 +220,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Outils système"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Table des Caractères"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -258,6 +259,7 @@
   IDS_SHORT_CHARMAP  "Table des Caractères.lnk"
   IDS_SHORT_MAGNIFY  "Loupe.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Bureau Distant.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -232,6 +232,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "CharMap"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -271,6 +272,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/id-ID.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/id-ID.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -218,6 +218,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "CharMap"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -256,6 +257,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -211,6 +211,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Strumenti di sistema"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Mappa dei caratteri"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -249,6 +250,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ja-JP.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ja-JP.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -220,6 +220,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "CharMap"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -258,6 +259,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nb-NO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nb-NO.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nb-NO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nb-NO.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -223,6 +223,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "CharMap"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -261,6 +262,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nl-NL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nl-NL.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -220,6 +220,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "CharMap"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -258,6 +259,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -226,6 +226,13 @@
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
+	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
+	IDS_CMT_CHARMAP   "Character Map"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
  IDS_GAMES      "Gry"
  IDS_CMT_SOLITAIRE  "Pasjans"
  IDS_CMT_WINEMINE  "Saper"
@@ -260,6 +267,7 @@
   IDS_SHORT_WINEMINE  "Saper.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Lupa.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Dostêp zdalny.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ru-RU.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -202,6 +202,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Ñëóæåáíûå"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Òàáëèöà ñèìâîëîâ"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Ïåðåêëþ÷àòåëü ðàñêëàäêè êëàâèàòóðû"
 END
 
 
@@ -241,6 +242,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "Òàáëèöà ñèìâîëîâ.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Ýêðàííàÿ ëóïà.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Óäàëåííûé ðàáî÷èé ñòîë.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Ïåðåêëþ÷àòåëü ðàñêëàäêè êëàâèàòóðû.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -204,6 +204,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Systémové nástroje"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Mapa znakov"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -243,6 +244,7 @@
   IDS_SHORT_CHARMAP  "Mapa znakov.lnk"
   IDS_SHORT_MAGNIFY  "Lupa.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Vzdialená pracovná plocha.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -209,6 +209,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "Ñëóæáîâ³"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -248,6 +249,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/zh-CN.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/zh-CN.rc?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -208,6 +208,7 @@
 BEGIN
 	IDS_SYS_TOOLS    "System Tools"
 	IDS_CMT_CHARMAP   "CharMap"
+	IDS_CMT_KBSWITCH   "Keyboard Layout Switcher"
 END
 
 
@@ -246,6 +247,7 @@
 	IDS_SHORT_CHARMAP  "CharMap.lnk"
 	IDS_SHORT_MAGNIFY  "Magnify.lnk"
   IDS_SHORT_RDESKTOP  "Remote Desktop.lnk"
+	IDS_SHORT_KBSWITCH  "Keyboard Layout Switcher.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/syssetup/resource.h
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/syssetup/resource.h?rev=33345&r1=33344&r2=33345&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/syssetup/resource.h [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/syssetup/resource.h [iso-8859-1] Wed May 7 11:45:30 2008
@@ -107,6 +107,7 @@
 #define IDS_CMT_CHARMAP     3224
 #define IDS_CMT_MAGNIFY			3225
 #define IDS_CMT_RDESKTOP		3226
+#define IDS_CMT_KBSWITCH    3227
 
 #define IDS_REACTOS_SETUP		3300
 #define IDS_UNKNOWN_ERROR		3301
@@ -133,6 +134,7 @@
 #define IDS_SHORT_CHARMAP  3413
 #define IDS_SHORT_MAGNIFY	 3414
 #define IDS_SHORT_RDESKTOP	 3415
+#define IDS_SHORT_KBSWITCH  3416
 
 #define IDS_WZD_NAME     3450
 #define IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME 3451More information about the Ros-diffs mailing list