[ros-diffs] [jmorlan] 39630: Fix some cases where the "format" program misused the %S format, causing it to display gibberish. To print a TCHAR string with _tprintf, just use %s. (Bug 4067)

jmorlan at svn.reactos.org jmorlan at svn.reactos.org
Tue Feb 17 00:05:14 CET 2009


Author: jmorlan
Date: Mon Feb 16 17:05:13 2009
New Revision: 39630

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=39630&view=rev
Log:
Fix some cases where the "format" program misused the %S format, causing it to display gibberish. To print a TCHAR string with _tprintf, just use %s. (Bug 4067)

Modified:
  trunk/reactos/base/system/format/format.c
  trunk/reactos/base/system/format/lang/bg-BG.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/de-DE.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/el-GR.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/en-US.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/fr-FR.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/hu-HU.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/id-ID.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/it-IT.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/ja-JP.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/lt-LT.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/no-NO.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/pl-PL.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/ru-RU.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/sk-SK.rc
  trunk/reactos/base/system/format/lang/uk-UA.rc

Modified: trunk/reactos/base/system/format/format.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/format.c?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/format.c [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/format.c [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -64,7 +64,7 @@
 					MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
 					(LPTSTR)&lpMsgBuf, 0, NULL );
 
-	_tprintf(_T("%S: %S\n"), (LPWSTR)Message, (LPWSTR)lpMsgBuf );
+	_tprintf(_T("%s: %s\n"), Message, lpMsgBuf );
 	LocalFree( lpMsgBuf );
 }
 
@@ -264,7 +264,7 @@
 	LoadString( GetModuleHandle(NULL), STRING_HELP, (LPTSTR) szMsg,RC_STRING_MAX_SIZE);
 	if (!LoadFMIFSEntryPoints())
 	{
-		_tprintf(szMsg, ProgramName, "");
+		_tprintf(szMsg, ProgramName, _T(""));
 		return;
 	}
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/bg-BG.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/bg-BG.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -7,7 +7,7 @@
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Óïîòðåáà: %S óñòðîéñòâî: [-FS:ôàéëîâà_ñèñòåìà] [-V:åòèêåò] [-Q] [-A:ðàçìåð] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Óïîòðåáà: %s óñòðîéñòâî: [-FS:ôàéëîâà_ñèñòåìà] [-V:åòèêåò] [-Q] [-A:ðàçìåð] [-C]\n\n\
  [drive:]     Óêàçâà óñòðîéñòâîòî çà îðàçìåðÿâàíå.\n\
  -FS:ôàéëîâà_ñèñòåìà Óêàçâà âèäà íà äàéëîâàòà ñèñòåìà (%s).\n\
  -V:åòèêåò     Óêàçâà åòèêåò çà òîìà.\n\
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Íåóñïåøíî îïðåäåëÿíå ðàçïîëîæåíèåòî íà âõîäíèòå òî÷êè íà FMIFS\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Íåèçâåñòåí êëþ÷: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Íåèçâåñòåí êëþ÷: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Çàäúëæèòåëíèÿò êëþ÷ çà èìåòî íà óñòðîéñòâîòî ëèïñâà.\n\n"
 
@@ -41,7 +41,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Íåóñïåøíî îïðåäåëÿíå íà ðàçìåðà íà òîìà"
 
-STRING_FILESYSTEM    "ÂÈä íà ôàéëîâàòà ñèñòåìà: %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "ÂÈä íà ôàéëîâàòà ñèñòåìà: %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Âúâåäåòå ñåãàøíèÿ åòèêåò íà óñòðîéñòâî %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/cs-CZ.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -12,7 +12,7 @@
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Použití: %S jednotka: [-FS:filesystem] [-V:jmenovka] [-Q] [-A:velikost] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Použití: %s jednotka: [-FS:filesystem] [-V:jmenovka] [-Q] [-A:velikost] [-C]\n\n\
  [jednotka:]  Urèí jednotku, která bude zformátována.\n\
  -FS:typfs   Urèí typ souborového systému (%s).\n\
  -V:jmenovka  Urèí jmenovku svazku.\n\
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Nelze najít vstupní body FMIFS.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Neznámý agrument: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Neznámý agrument: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Schází nutný parametr disku.\n\n"
 
@@ -45,7 +45,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Nelze zjistit velikost svazku"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Souborový systém je typu %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Souborový systém je typu %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Vložte nynìjší jmenovku svazku pro jednotku %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/de-DE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/de-DE.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -12,7 +12,7 @@
 
 
 
-STRING_HELP, "Syntax: %S Datenträger: [-FS:Dateisystem] [-V:Label] [-Q] [-A:Größe] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Syntax: %s Datenträger: [-FS:Dateisystem] [-V:Label] [-Q] [-A:Größe] [-C]\n\n\
  [Datenträger:]  Legt das zu formatierende Laufwerk fest.\n\
  -FS:Dateisystem Legt das Dateisystem fest (%s).\n\
  -V:Label     Legt den Datenträgernamen fest.\n\
@@ -34,7 +34,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Kann FMIFS-Eingangspunkte nicht lokalisieren.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Unbekanntes Argument: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Unbekanntes Argument: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Benötigter Laufwerksparameter fehlt.\n\n"
 
@@ -46,7 +46,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Kann Mediumsgröße nicht abfragen"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Der Typ des Dateisystems ist %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Der Typ des Dateisystems ist %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Geben Sie die aktuelle Datenträgerbezeichnung für Datenträger %C: ein"
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/el-GR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/el-GR.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -7,7 +7,7 @@
 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "×ñÞóç: %S ôüìïò: [-FS:óýóôçìá-áñ÷åßùí] [-V:åôéêÝôá] [-Q] [-A:ìÝãåèïò] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "×ñÞóç: %s ôüìïò: [-FS:óýóôçìá-áñ÷åßùí] [-V:åôéêÝôá] [-Q] [-A:ìÝãåèïò] [-C]\n\n\
  [ôüìïò:]       Êáèïñßæåé ôï ãñÜììá ìïíÜäáò äßóêïõ ðñïò äéáìüñöùóç.\n\
  -FS:óýóôçìá-áñ÷åßùí Êáèïñßæåé ôïí ôýðï ôïõ óõóôÞìáôïò áñ÷åßùí FAT, FAT32 Þ NTFS (%s).\n\
  -V:label       Êáèïñéóìüò ôçò åôéêÝôáò ôïõ ôüìïõ.\n\
@@ -31,7 +31,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Could not located FMIFS entry points.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "¢ãíùóôï üñéóìá: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "¢ãíùóôï üñéóìá: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Required drive parameter is missing.\n\n"
 
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Could not query volume size"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Ï ôýðïò ôïõ óõóôÞìáôïò áñ÷åßùí åßíáé %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Ï ôýðïò ôïõ óõóôÞìáôïò áñ÷åßùí åßíáé %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "ÅéóÜãåôå ôçí ôñÝ÷ïõóá åôéêÝôá ãéá ôïí ôüìï %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/en-US.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/en-US.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/en-US.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/en-US.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -7,7 +7,7 @@
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Usage: %S drive: [-FS:file-system] [-V:label] [-Q] [-A:size] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Usage: %s drive: [-FS:file-system] [-V:label] [-Q] [-A:size] [-C]\n\n\
  [drive:]     Specifies the drive to format.\n\
  -FS:file-system Specifies the type of file system (%s).\n\
  -V:label     Specifies volume label.\n\
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Could not located FMIFS entry points.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Unknown argument: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Unknown argument: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Required drive parameter is missing.\n\n"
 
@@ -41,7 +41,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Could not query volume size"
 
-STRING_FILESYSTEM    "The type of the file system is %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "The type of the file system is %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Enter current volume label for drive %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/es-ES.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -7,7 +7,7 @@
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Uso: %S unidad: [-FS:sistema de archivos] [-V:etiqueta] [-Q] [-A:tamaño] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Uso: %s unidad: [-FS:sistema de archivos] [-V:etiqueta] [-Q] [-A:tamaño] [-C]\n\n\
  [unidad:]    		Especifica la unidad a formatear.\n\
  -FS:sistema de archivos 	Especifica el sistema de archivos (%s).\n\
  -V:etiqueta     		Especifica la etiqueta del volumen.\n\
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Imposible localizar puntos de entrada FMIFS.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Argumento desconocido: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Argumento desconocido: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Parámetro de unidad requerido no encontrado.\n\n"
 
@@ -41,7 +41,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Imposible consultar el tamaño de volumen"
 
-STRING_FILESYSTEM    "El tipo del Sistema de archivos es %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "El tipo del Sistema de archivos es %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Introduzca la etiqueta del volumen para la unidad %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/fr-FR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/fr-FR.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Utilisation : %S disque: [-FS:système de fichier] [-V:nom] [-Q] [-A:taille] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Utilisation : %s disque: [-FS:système de fichier] [-V:nom] [-Q] [-A:taille] [-C]\n\n\
  [disque:]    Indique le disque à formater.\n\
  -FS:système de fichier Indique le type de système de fichier (%s).\n\
  -V:nom      Détermine le nom du disque.\n\
@@ -31,7 +31,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Impossible de trouver les points d'entrée FMIFS.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Argument inconnu : %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Argument inconnu : %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Le disque à formater n'est pas indiqué.\n\n"
 
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Impossible de déterminer la taille du disque"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Le type de système de fichier est %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Le type de système de fichier est %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Donner un nom pour le disque %C : "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/hu-HU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/hu-HU.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -8,7 +8,7 @@
 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Használat: %S kötet: [-FS:állományrendszer] [-V:címke] [-Q] [-A:méret] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Használat: %s kötet: [-FS:állományrendszer] [-V:címke] [-Q] [-A:méret] [-C]\n\n\
  [kötet:]     A meghajtóbetûjelet adja meg (kettõsponttal a végén).\n\
  -FS:állományrendszer Az állományrendszer típusát adja meg (%s).\n\
  -V:címke     A Kötetcímke neve.\n\
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Nem találtam meg az FMIFS kezdõpontját.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Érvénytelen paraméter: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Érvénytelen paraméter: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Hiányzik a meghajtó meghatározás.\n\n"
 
@@ -45,7 +45,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Nem sikerült megállapítani a kötet méretét"
 
-STRING_FILESYSTEM    "A állományrendszer típusa %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "A állományrendszer típusa %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Adja meg a címkét az alábbi meghajtóhoz: %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/id-ID.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/id-ID.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Pemakaian: %S drive: [-FS:file-system] [-V:label] [-Q] [-A:size] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Pemakaian: %s drive: [-FS:file-system] [-V:label] [-Q] [-A:size] [-C]\n\n\
  [drive:]     Menetapkan drive yang akan diformat.\n\
  -FS:file-system Menetapkan tipe sistem file (%s).\n\
  -V:label     Menetapkan label volume.\n\
@@ -26,7 +26,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Tidak bisa menemukan FMIFS entry points.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Argumen tidak dikenal: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Argumen tidak dikenal: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Parameter drive yang diperlukan kurang.\n\n"
 
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Tidak bisa mendapatkan ukuran volume"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Tipe sistem file adalah %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Tipe sistem file adalah %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Masukkan label volume saat ini untuk drive %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/it-IT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/it-IT.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Uso: %S drive: [-FS:file-system] [-V:label] [-Q] [-A:size] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Uso: %s drive: [-FS:file-system] [-V:label] [-Q] [-A:size] [-C]\n\n\
  [drive:]     Specifica l'unità disco da formattare.\n\
  -FS:file-system Specifica il tipo di filesystem (%s).\n\
  -V:label     Specifica l'etichetta del volume.\n\
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Impossibile trovare 'FMIFS entry points'.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Parametro sconosciuto: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Parametro sconosciuto: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Manca il parametro 'drive'.\n\n"
 
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Impossibile rilevare la dimensione del volume"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Il tipo di file system è %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Il tipo di file system è %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Inserire l'etichetta attuale del volume del drive %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/ja-JP.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/ja-JP.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -7,7 +7,7 @@
 LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Žg—p–@: %S ƒhƒ‰ƒCƒu: [-FS:ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒVƒXƒeƒ€] [-V:ƒ‰ƒxƒ‹] [-Q] [-A:ƒTƒCƒY] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Žg—p–@: %s ƒhƒ‰ƒCƒu: [-FS:ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒVƒXƒeƒ€] [-V:ƒ‰ƒxƒ‹] [-Q] [-A:ƒTƒCƒY] [-C]\n\n\
  [ƒhƒ‰ƒCƒu:]     ƒtƒH[ƒ}ƒbƒg‚·‚éƒhƒ‰ƒCƒu‚ðŽw’肵‚Ü‚·B\n\
  -FS:ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒVƒXƒeƒ€\n\
          ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒVƒXƒeƒ€‚ÌŽí—Þ‚ðŽw’肵‚Ü‚· (%s)B\n\
@@ -32,7 +32,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "FMIFS ƒGƒ“ƒgƒŠ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‚ðÝ’è‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ‚Å‚µ‚½B\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "•s–¾‚Ȉø”: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "•s–¾‚Ȉø”: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "•K—v‚ȃhƒ‰ƒCƒu‚ðŽw’è‚·‚éƒpƒ‰ƒ[ƒ^‚ª•s‘«‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B\n\n"
 
@@ -44,7 +44,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "ƒ{ƒŠƒ
[ƒ€ ƒTƒCƒY‚Ì–â‚¢‡‚킹‚ª‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ‚Å‚µ‚½"
 
-STRING_FILESYSTEM    "ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒVƒXƒeƒ€‚̃^ƒCƒv‚Í %S ‚Å‚·B\n"
+STRING_FILESYSTEM    "ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒVƒXƒeƒ€‚̃^ƒCƒv‚Í %s ‚Å‚·B\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "ƒhƒ‰ƒCƒu D: ‚ÌŒ»Ý‚̃{ƒŠƒ
[ƒ€ ƒ‰ƒxƒ‹‚ð“ü—Í‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢ "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/lt-LT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/lt-LT.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/lt-LT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/lt-LT.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -5,7 +5,7 @@
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Naudojimas: %S diskas: [-FS:bylø-sistema] [-V:þymë] [-Q] [-A:dydis] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Naudojimas: %s diskas: [-FS:bylø-sistema] [-V:þymë] [-Q] [-A:dydis] [-C]\n\n\
  [diskas:]    Nurodo diskà formavimui.\n\
  -FS:bylø-sistema Nurodo bylø sistemos tipà (%s).\n\
  -V:þymë     Nurodo tomo þymæ.\n\
@@ -26,7 +26,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Nepavyko rasti FMIFS áëjimo taðkø.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Neþinomas parametras: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Neþinomas parametras: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Trûksta reikiamo disko parametro.\n\n"
 
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Nepavyko nustatyti tomo dydþio"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Bylø sistemos tipas yra %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Bylø sistemos tipas yra %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Áveskite dabartinæ tomo þymæ diskui %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/no-NO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/no-NO.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -7,7 +7,7 @@
 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "bruk: %S stasjon: [-FS:fil-system] [-V:merke] [-Q] [-A:størrelse] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "bruk: %s stasjon: [-FS:fil-system] [-V:merke] [-Q] [-A:størrelse] [-C]\n\n\
  [stasjon:]     Spesifisere stasjon til formater.\n\
  -FS:file-system Spesifisere typen av fil system (%s).\n\
  -V:merke     Spesifisere volum merke.\n\
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Kunne ikke befinne seg FMIFS artikkel momenter.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Ukjent argument: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Ukjent argument: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Obligatorisk drive parameter er mistet.\n\n"
 
@@ -41,7 +41,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Kunne ikke spørre om volumet størrelse"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Typen av filsystem er %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Typen av filsystem er %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Velg aktuell volum merke for stasjon %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/pl-PL.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -8,7 +8,7 @@
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Sposób u¿ycia: %S wolumin: [-FS:syst-plik] [-V:etykieta] [-Q] [-A:rozmiar] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Sposób u¿ycia: %s wolumin: [-FS:syst-plik] [-V:etykieta] [-Q] [-A:rozmiar] [-C]\n\n\
  [wolumin:]   Okreœla literê dysku przeznaczonego do formatowania.\n\
  -FS:syst-plik  Okreœla rodzaj systemu plików (%s).\n\
  -V:etykieta   Okreœla etykietê woluminu.\n\
@@ -32,7 +32,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Nie mo¿na zlokalizowaæ punktów wejœciowych FMIFS.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Nieprawid³owy parametr: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Nieprawid³owy parametr: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Brakuj¹cy wymagany parametr dysku.\n\n"
 
@@ -44,7 +44,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Nie mo¿na odczytaæ rozmiaru woluminu"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Rodzaj systemu plików to %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Rodzaj systemu plików to %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Podaj aktualn¹ etykietê woluminu dla dysku %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/ru-RU.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -5,7 +5,7 @@
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Èñïîëüçîâàíèå: %S òîì: [-FS:ñèñòåìà] [-V:ìåòêà] [-Q] [-A:ðàçìåð] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Èñïîëüçîâàíèå: %s òîì: [-FS:ñèñòåìà] [-V:ìåòêà] [-Q] [-A:ðàçìåð] [-C]\n\n\
  [òîì:]     Óêàçûâàåò áóêâó äèñêà (ñ ïîñëåäóþùèì äâîåòî÷èåì),\n\
         òî÷êó ïîäêëþ÷åíèÿ èëè èìÿ òîìà.\n\
  -FS:ñèñòåìà  Óêàçûâàåò íà òèï ôàéëîâîé ñèñòåìû (%s).\n\
@@ -27,7 +27,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü ðàñïîëîæåíèå òî÷åê âõîäà FMIFS.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Íåïðàâèëüíûå àðãóìåíòû: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Íåïðàâèëüíûå àðãóìåíòû: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Òðåáóåìûé ïàðàìåòð îïåðàöèè îòñóòñòâóåò.\n\n"
 
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Íå óäàëîñü îïðåäåëèòü ðàçìåð òîìà"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Òèï ôàéëîâîé ñèñòåìû %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Òèï ôàéëîâîé ñèñòåìû %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Ââåäèòå òåêóùóþ ìåòêó òîìà %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/sk-SK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/sk-SK.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -9,7 +9,7 @@
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 /* menovka zv„zku = volume label, drive = jednotka */
-STRING_HELP, "Pou§itie: %S jednotka: [-FS:syst‚m s£borov] [-V:menovka] [-Q] [-A:ve–kosœ] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Pou§itie: %s jednotka: [-FS:syst‚m s£borov] [-V:menovka] [-Q] [-A:ve–kosœ] [-C]\n\n\
  [jednotka:]     UrŸuje jednotku k naform tovaniu.\n\
  -FS:syst‚m s£borov UrŸuje typ s£borov‚ho syst‚mu (%s).\n\
  -V:menovka     UrŸuje menovku zv„zku.\n\
@@ -31,7 +31,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Could not located FMIFS entry points.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Nezn my argument: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Nezn my argument: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Chìba nevyhnutnì parameter jednotky.\n\n"
 
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Could not query volume size"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Typ syst‚mu s£borov je %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Typ syst‚mu s£borov je %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Vlo§te s£Ÿasn£ menovku zv„zku pre jednotku %C: "
 

Modified: trunk/reactos/base/system/format/lang/uk-UA.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/system/format/lang/uk-UA.rc?rev=39630&r1=39629&r2=39630&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/system/format/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/system/format/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] Mon Feb 16 17:05:13 2009
@@ -11,7 +11,7 @@
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP, "Âèêîðèñòàííÿ: %S ïðèñòð³é: [-FS:ôàéë-ñèñòåìà] [-V:ì³òêà] [-Q] [-A:ðîçì³ð] [-C]\n\n\
+STRING_HELP, "Âèêîðèñòàííÿ: %s ïðèñòð³é: [-FS:ôàéë-ñèñòåìà] [-V:ì³òêà] [-Q] [-A:ðîçì³ð] [-C]\n\n\
  [ïðèñòð³é:]   Âêàçóº äèñê, ÿêèé ñë³ä â³äôîðìàòóâàòè (äâîêðàïêà îáîâ'ÿçêîâà).\n\
  -FS:ôàéë-ñèñòåìà Âèçíà÷ຠòèï ôàéëîâî¿ ñèñòåìè (%s).\n\
  -V:ì³òêà     Âèçíà÷ຠêîðîòêó íàçâó äèñêó.\n\
@@ -32,7 +32,7 @@
 
 STRING_FMIFS_FAIL "Íå çì³ã çíàöòè FMIFS òî÷êè âõîäó.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG "Íåâ³äîìèé àðãóìåíò: %S\n"
+STRING_UNKNOW_ARG "Íåâ³äîìèé àðãóìåíò: %s\n"
 
 STRING_DRIVE_PARM "Íåîáõ³äíèé ïàðàìåòð îïåðàö³¿ â³äñóòí³é.\n\n"
 
@@ -44,7 +44,7 @@
 
 STRING_NO_VOLUME_SIZE  "Íå âäàëîñÿ âèçíà÷èòè ðîçì³ð äèñêó"
 
-STRING_FILESYSTEM    "Âèçíà÷åíà ôàéëîâà ñèñòåìà %S.\n"
+STRING_FILESYSTEM    "Âèçíà÷åíà ôàéëîâà ñèñòåìà %s.\n"
 
 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Âèçíà÷òå ì³òêó äèñêó %C: "
 More information about the Ros-diffs mailing list